Regulamin Promocji Konsumenckiej

„ELEGANCKA KOLEKCJA SZKŁA FONTIGNAC”

 

1. Organizator i czas trwania promocji „Elegancka kolekcja szkła Fontignac!”

1.1 Organizatorem promocji „Elegancka kolekcja szkła Fontignac!”, zwanej dalej „promocją”, jest
SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne.

1.2 Promocja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

1.3 Promocja ma charakter konsumenckiej akcji otwartej.

1.4 Promocja trwać będzie od dnia 13.11.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. lub do wyczerpania puli nagród w promocji (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze) i realizowana będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Intermarche, zwanych dalej „punktami sprzedaży”.

 

2. Definicje

2.1 Punkt sprzedaży – wszystkie funkcjonujące w trakcie trwania promocji sklepy sieci Intermarche na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Zakup promocyjny – jednorazowy zakup dowolnego produktu / produktów w dowolnym punkcie sprzedaży za łączną kwotę minimum 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) w okresie od dnia 13.11.2018 r. do dnia 21.03.2019 r. i udokumentowanych jednym dowodem zakupu.

Z niniejszej promocji wyłączone są następujące produkty dostępne w punktach sprzedaży:

a) napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015 poz. 1286 j.t. z późn. zm.);

b) wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015 poz. 298 j.t. z późn. zm.).

W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z promocji, podstawą do wzięcia udziału w promocji będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych.

2.3 Kupon – dowód udziału w promocji wydawany uczestnikowi (w formie specjalnie przygotowanej papierowej broszury) w punkcie sprzedaży lub do osobistego pobrania i wydrukowania ze strony internetowej www.intermarche.pl. Kupony są ogólnodostępne. Wzór kuponu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.4 Znaczek promocyjny – dowód dokonania zakupu promocyjnego, o którym mowa w pkt. 2.2, który należy nakleić na kuponie w miejscu do tego wyznaczonym. Znaczki promocyjne będą wydawane w okresie od dnia 13.11.2018 r. do dnia 21.03.2019 r. bezpośrednio po dokonaniu każdego zakupu promocyjnego. Uczestnik może odebrać znaczek promocyjny wraz z dowodem zakupu przy kasie – po odejściu od kasy znaczki promocyjne nie będą wydawane. Pierwszy znaczek promocyjny uczestnik otrzymuje przy nabyciu kuponu, w formie nadruku na kuponie.

 

3. Uczestnicy promocji

3.1 Uczestnikiem promocji, zwanym dalej „uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.3 regulaminu. W promocji mogą wziąć również udział niepełnoletnie osoby fizyczne, wyłącznie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. Pismo zawierające zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim powinno być doręczone sprzedawcy przy kasie w chwili odbioru nagrody, tj. gdy osoba niepełnoletnia zgłosi się po odbiór nagrody (przed jej wydaniem).

3.2 Każdy uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie.

3.3 W promocji nie mogą brać udziału pracownicy: SCA PR Polska Sp. z o.o. oraz punktów sprzedaży. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

4. Warunki i zasady promocji

4.1 Warunkiem przystąpienia każdego uczestnika do promocji jest:

a. zapoznanie się z regulaminem promocji,

b. dokonanie zakupu promocyjnego,

c. nabycie kuponu oraz odebranie każdorazowo znaczków promocyjnych potwierdzających każdy zakup promocyjny.

4.2 Wielokrotne spełnienie warunku promocyjnego, tj. jednorazowe dokonanie zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) uprawnia uczestnika do pobrania odpowiedniej liczby znaczków według zasady, że jeden znaczek przysługuje za każde kolejne wydane 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) i udokumentowane jednym dowodem zakupu.

4.3 Uczestnik może odebrać znaczek promocyjny przy kasie zaraz po dokonaniu zakupu promocyjnego. W przypadku nieodebrania znaczka zaraz po dokonaniu zakupu promocyjnego uczestnik traci prawo odbioru znaczka promocyjnego za daną transakcję.

4.4 W przypadku gdy uczestnik zbierze 15 szt. znaczków promocyjnych, nabywa prawo do zakupu w promocyjnej cenie produktów(„nagroda”) spośród niżej wymienionych:

- kieliszek  do czerwonego wina, 4szt za promocyjną cenę 39,99zł brutto. Cena bez znaczków to 169,99zł brutto, rabat wynosi 130zł, lub

- kieliszek  do białego wina, 4szt za promocyjną cenę 39,99zł brutto. Cena bez znaczków to 169,99zł brutto, rabat wynosi 130zł, lub

- kieliszek  do szampana, 4szt za promocyjną cenę 39,99zł brutto. Cena bez znaczków to 169,99zł brutto, rabat wynosi 130zł, lub

- szklanka do whisky/wody, 4szt za promocyjną cenę 29,99zł brutto. Cena bez znaczków to 149,99zł brutto, rabat wynosi 120zł, lub

- szklanka do drinków, 4szt za promocyjną cenę 29,99zł brutto. Cena bez znaczków to 149,99zł brutto, rabat wynosi 120zł, lub

- kieliszek do likieru, 2szt za promocyjną cenę 19,99zł brutto. Cena bez znaczków to 84,99zł brutto, rabat wynosi 65zł, lub

- miska, 2szt za promocyjną cenę 19,99zł brutto. Cena bez znaczków to 84,99zł brutto, rabat wynosi 65.

4.5 Każdy uczestnik, który chce nabyć jedną z nagród z pkt. 4.4 w promocyjnej cenie, powinien:

  - wybrać jedną z nagród dostępnych w punkcie sprzedaży,

 - udać się do kasy z wybraną nagrodą oraz kuponem z odpowiednią ilością naklejonych znaczków,

 - oddać sprzedawcy kupon z odpowiednią ilością naklejonych znaczków (wykorzystany kupon pozostaje u sprzedawcy),

 - dokonać płatności za wybraną przez siebie nagrodę przy uwzględnieniu udzielonego rabatu.

4.6 Uczestnicy promocji w ramach jednej transakcji (jednego dowodu zakupu) mogą nabyć dowolną ilość nagród z pkt. 4.4 w cenie promocyjnej, przy czym wówczas uczestnicy muszą spełnić wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie dla każdej nagrody osobno. Uczestnicy promocji mają również możliwość zakupu w dowolnym punkcie sprzedaży nagród z pkt. 4.4 w cenie bez znaczków (bez rabatu). Uczestnicy mogą nabyć dowolną ilość nagród w cenie bez znaczków w ramach jednej transakcji (na jednym dowodzie zakupu).

4.7 Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania puli tych nagród w każdym z poszczególnych punktów sprzedaży, nie później jednak niż do dnia 30.03.2019r.

4.8 W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do dnia 30.03.2019r. nagroda przepada, a uczestnik traci prawo do nagrody po obniżonej cenie.

4.9 Warunkiem odebrania przez uczestnika nagrody po obniżonej cenie jest spełnienie warunków przyznania nagrody określonych w niniejszym regulaminie.

4.10 Nie ma możliwości wymiany nagród, kuponów lub znaczków promocyjnych na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.

4.11 Znaczki promocyjne pobierane w różnych punktach sprzedaży mogą być sumowane przy realizacji przez uczestnika prawa do zakupu nagrody po obniżonej cenie.

4.12 Do realizacji nagrody uprawnia zebranie odpowiedniej liczby znaczków promocyjnych w ramach jednego kuponu (wklejonych do kuponu). Do realizacji nagrody nie będą uprawniały znaczki promocyjne zebrane na kilku kuponach (znaczki promocyjne naklejone na kilku kuponach nie sumują się).

4.13 Jeden uczestnik może w ramach niniejszej promocji, nabyć za cenę promocyjną dowolną ilość nagród przy spełnieniu wszystkich warunków regulaminu. 

 

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje dotyczące niniejszej promocji mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 15.04.2019r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora). W celu usprawnienia procesu zgłaszania reklamacji i ich rozpatrywania, reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres organizatora: SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, z dopiskiem „Elegancka kolekcja szkła Fontignac!”.

5.2 Każda reklamacja powinna zawierać:

 - imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,

 - dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

5.3 Reklamacje rozpatruje na podstawie niniejszego regulaminu komisja, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora.

5.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni kalendarzowych, nie później jednak niż do dnia 22.04.2019 r. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla pocztowego).

5.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji odmówić uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem (tj. np. fałszowania dowodów zakupów promocyjnych, dokonywania fikcyjnych zakupów i dokonywania zwrotów zakupionych produktów, kilkakrotnego dokumentowania tych samych zakupów itp.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

6.2 Pełna treść niniejszego regulaminu jest udostępniona w: punktach obsługi klienta w punktach sprzedaży oraz w siedzibie organizatora pod adresem: SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, a także na stronie internetowej pod adresem: www.intermarche.pl.

6.3 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

6.4 Przez przystąpienie do promocji uczestnik akceptuje w całości zasady promocji zawarte w niniejszym regulaminie.

6.5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

6.6 Prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6.7 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6.8 Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015 poz.612 j.t. z późn. zm.).

6.9. W promocji nie uczestniczą poniższe sklepy:

STRZELCE OPOLSKIE – ul. Stawowa 1, 47-100 Strzelce Opolskie
TORUŃ – ul. Ugory 4 87-100 Toruń
KROSNO – ul. Podchorążych 2, 38-400 Krosno
KATOWICE – ul. Piotrowicka 77, 40-724 Katowice
SŁUPSK – ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk
CHEŁMNO – ul. Toruńska 26, 86-200 Chełmno